• Bel mij terug
 • Vacatures
 • Voorwaarden
 • Aanmelden nieuwsbrief
 • Events
 • Incentives
 • Geschenken
 • Voorwaarden

  1. Definities

  In deze Levering- en Betalingsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  1.1 ‘Events2be’: De gebruikers van deze Levering- en Betalingsvoorwaarden handelend onder de naam: Events2be, gevestigd te Fonteinkruid 6c, 3931 WX Woudenberg. 1.2 ‘Opdrachtgever’: Degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam Events2be een evenement organiseert. 1.3 ‘Leverancier’: Degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan Events2be levert. 1.4 ‘Evenement’: Hieronder vallen alle faciliteiten/diensten overeengekomen in een orderbevestiging met Events2be. 1.5 ‘Wederpartij’: Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier.

   

  2. Werkingssfeer
  2.1 Deze Levering- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen van Events2be, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
  2.2 Van deze Levering- en Betalingsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Events2be niet, tenzij deze vooraf expliciet door Events2be schriftelijk zijn aanvaard.


  3. Algemeen
  3.1 Onder levering van diensten en goederen wordt verstaan: de verzorging van evenementen, party’s en exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van catering, entertainment, decoratieve elementen, audio/visuele middelen, personeel, locaties, transporten enz.

   

  4. Offertes/overeenkomsten
  4.1 Events2be offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Prijzen zijn geldig voor de duur die staat aangegeven in de offerte en gelden alleen voor de betreffende aanbieding. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten de oorzaak van Events2be, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door Events2be schriftelijk opgestelde bevestiging aan de klant, die door beide partijen is ondertekend, is sprake van een overeenkomst.
  4.2 Events2be verstuurd de Levering- en Betalingsvoorwaarden alleen op aanvraag.
  4.3 Door het ondertekenen van de orderbevestiging verklaart de opdrachtgever van de Levering- en Betalingsvoorwaarden kennis te hebben genomen en akkoord te gaan.

   

  5. Betalingscondities
  5.1 Indien een overeenkomst met Events2be wordt aangegaan dient een waarborgsom van 40% (inclusief BTW) te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. De 2e termijn van 60% (inclusief BTW) dient een week voor de datum van het evenement op de rekening van Events2be te zijn bijgeschreven. U ontvangt hiervoor een factuur.

   

  6. Aantal gasten
  6.1 Indien bij een opdracht het aantal opgegeven gasten van invloed is op de diensten, die Events2be, voor haar opdrachtgever uitvoert, hanteert zij onderstaande regeling:
  Indien het aantal personen wijzigt ten opzichte van het bevestigde aantal, kan een hercalculatie plaatsvinden. Verhoging van het opgegeven aantal gasten dient altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Events2be. Op bijstellingen (naar boven) tot 3 dagen voor de uitvoeringsdatum kunnen geen garanties worden afgegeven.

   

  7. Locatie reserveringen
  7.1 Bij huur van locaties door Events2be zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing.

   

  8. Annulering
  8.1 Wanneer, in geval van een overeenkomst als bedoelt in artikel 4, een dienst door Events2be wordt verleend die vervolgens wordt geannuleerd, dan zal voor deze annulering het navolgende gelden:
  a. Bij annulering meer dan 12 (twaalf) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  b. Bij annulering meer dan 6 (zes) maanden voor bedoelt tijdstip is de klant gehouden 30% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  c. Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor bedoelt tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  d. Bij annulering meer dan 30 dagen voor bedoelt tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  8.2 Ten aanzien van de dienstverlening van derde (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de annuleringsvoorschriften, die door de betreffende derde worden gehanteerd.


  9. Vermissing/Schade/Aansprakelijkheid
  9.1 Wanneer door Events2be ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan Events2be, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Events2be en/of haar leveranciers.
  9.2 Deelname aan workshops en/of evenementen van Events2be geschiedt voor eigen risico van de deelnemers.
  9.3 Events2be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel, tijdens of als gevolg van deelname aan workshops of evenementen.
  9.4 Events2be is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, en evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen, denk aan ingehuurde locaties en leveranciers, van Events2be.

   

  10. Overmacht
  10.1 Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Events2be na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht: – Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd – Onlusten – Stakingen – Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen – Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijk uitvoering van onze diensten – Brand of ongevallen – Extreem weer indien er geen binnenprogramma voorhanden is, denk aan zware regenbuien, onweer, hagel en zware windstoten.

   

  11. Deelnemers en haar verplichtingen
  11.1 Events2be behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door Events2be georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
  11.2 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Events2be besluiten hem/haar van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

   

  12. Meerkosten
  Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenementdatum sprake zijn van meerkosten, dan zal Events2be hiervoor steeds een akkoord van de opdrachtgever vragen, bij voorkeur schriftelijk.


  13. Copyright

  Het copyright op een productie berust te allen tijde bij Events2be en kan niet worden overgedragen.

   

  14. Buma
  14.1 De opdrachtgever dient, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker.

   

  15. Klachten
  15.1 Klachten met betrekking tot de door Events2be georganiseerde activiteit/evenement of geleverd product dienen binnen 7 dagen na afloop van de activiteit/evenement of na ontvangst van het product schriftelijk bij Events2be te worden ingediend.
  15.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn/haar verplichting de door Events2be ingediende factuur tijdig te betalen.


  16. Geschillen

  16.1 Op door Events2be aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.